Inloggen
 
Algemene Voorwaarden van Pododirect
1. Algemeen  

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen gedaan door Pododirect gevestigd te Nuenen.
1.2. Een andere vorm van de algemene voorwaarden door de koper wordt door Pododirect uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Afspraken in strijd of in aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Pododirect schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de desbetreffende transactie.
1.4. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Offerte

2.1. Een offerte of prijsopgave van Pododirect zijn steeds vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de u.
2.2. Een overeenkomst tussen u en Pododirect komt slechts tot stand indien en voor zover Pododirect een opdracht van u schriftelijk aanvaardt of door Pododirect uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij u met andere middelen bewijst dat Pododirect de opdracht van u onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Pododirect heeft het recht bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
2.3. Door u ondertekende en geaccepteerde offertes worden door Pododirect pas geaccepteerd na aanbetaling van 50% van de totale waarde van offerte inclusief btw.

3. Prijzen

3.1. De geadverteerde prijzen zijn prijzen exclusief 21% of 6% btw
3.2. Voor de gevolgen van drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

4. Leveringscondities

4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Pododirect de wijze van verzending. Het risico van de goederen gaat over op de u op het moment dat de goederen op het door de u opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
4.2.Indien de u om een bepaalde wijze van verzending heeft verzocht, is het risico van de goederen vanaf het moment dat de goederen voor vervoer zijn ingeladen voor rekening van de u.
4.3. Pododirect behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
4.4.Pododirect verstuurd goederen franco huis bij een goederenwaarde van €150,00 exclusief btw maar inclusief eventuele kortingen. Onder de €150,00 exclusief btw maar inclusief korting berekenen we €7,50 handelings- en verzendkosten.
4.5. Bestellingen voor 15:00 van artikelen uit onze web shop worden nog die zelfde dag aan de vervoeder aangeboden, met uitzondering van praktijkinrichtingen en stans en stempelwerk
4.6. Hoewel we ons uiterste best doen om de genoemde levertijden te respecteren kan Pododirect niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

5. Betalingen

5.1. Betalingen gaan middels een factuur er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Of er moet anders met u zijn overeengekomen. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is voldaan ontvangt u een herinnering die binnen 7 dagen na herinneringsdatum betaald moet zijn. Blijft u dan in gebreke dan bent u over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt, ingaande vanaf de eerste factuurdatum.
5.2. Als de betaling niet is ontvangen na de herinnering is Pododirect bij deze gerechtigd het door de u verschuldigde bedrag te verhogen met rechtelijke met alle extra kosten die worden gemaakt bij het doorzetten naar onze incasso partner.
5.3. Indien u 2 keer een betalingstermijn overschrijdt, kunt u de volgende bestelling alleen betalen via vooruitbetaling. Indien door Pododirect om welke reden dan ook aan u uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Eigendomsbehoud

6.1. Pododirect behoudt het recht van eigendom voor alle aan u geleverde of te leveren goederen tot de betalingen van alle goederen is geschied.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot producten in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Pododirect beschikbare productgegevens kunnen geen rechten aan worden verleend.
7.2. Pododirect is niet aansprakelijk voor verkeerd bestelde producten.

8. Garantie

8.1. Pododirect hanteert de garantie van de fabrikanten, op apparatuur kan doorgaans een onderhoudscontract worden afgesloten.
8.2. Op diverse materialen, zoals leer en opbouwmaterialen zit geen garantie. Op plaatmaterialen zit een tolerantie in afmetingen van +/- 10% 
8.3. Met betrekking tot producten van derden is Pododirect tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.4. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht, slechte behandeling of andere zaken die buiten de invloedssfeer van Pododirect liggen komt de garantie te vervallen.
8.5. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of laat verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd. Dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

9. Retour

9.1. Goederen kunnen geretourneerd worden binnen 7 dagen na factuurdatum. Neemt u hiervoor contact op met Pododirect u ontvangt dan van Pododirect een retournummer. Goederen dienen onbeschadigd en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd met retournummer te worden geretourneerd.
9.2. Goederen geretourneerd zonder retournummer of die beschadigd zijn of niet in de originele verpakking worden niet geaccepteerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
9.3. Indien de goederen in goede orde zijn ontvangen, maakt Pododirect een credit factuur, deze factuur kan met een volgende betaling van de debet factu(u)r(en) worden verrekend, tenzij anders overeengekomen.
9.4. Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Pododirect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
9.5. Eventuele onjuistheden van door Pododirect aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Pododirect worden gemeld.